- -
Yoga West  
The Home of Yogi Bhajan


Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Akal Kaur
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Ramjoti Azita Nahai Kaur
Carmen Thomas-Paris
Charandev Singh
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis
Giancarlo Marcaccini
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Mitar Kaur
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Harijot Kaur Khalsa
Khefri Riley
Lou Nelson
MahanKirn Kaur
Raghubir Kaur Khalsa
Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh
 
Simran Kaur Khalsa
Siri Baldeep Kaur
Siri Shakti Kaur Pam Davis
Yoga West LA
 
     
       
 


Yoga West
Teachers

Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Akal Kaur
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Azita Nahai Ph.D

Carmen Thomas-Paris
Charandev Singh
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis

Giancarlo Marcaccini

GuruMeher Singh Khalsa
Guru Mitar Kaur
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa

Hari Nam Singh Khalsa

Harijot Kaur Khalsa
Khefri Riley
Lou Nelson
Mahankirn Kaur Khalsa

Raghubir Kaur Khalsa

Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh

Simran Kaur Khalsa

Siri Baldeep Kaur

Siri Shakti Kaur Pam DavisHome
~
Class Schedule
~
Prices & Promos
~
Pregnancy Post Natal
~
Teachers
~
Events & Workshops
~
Teacher Training
~
Sat Nam Rasayan
~
Yoga Links
~
Yogi Bhajan
~
Community

Calendar

Hours  Contact  Map
-