- -
Yoga West  
The Home of Yogi Bhajan


Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Akal Kaur
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Ramjoti Azita Nahai Kaur
Carmen Thomas-Paris
Charandev Singh
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Mitar Kaur
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Harijot Kaur Khalsa
Khefri Riley
Lou Nelson
Yoga West LA
Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh
Simran Kaur Khalsa
Siri Baldeep Kaur
Siri Shakti Kaur Pam Davis
Stephanie Siri Darshan Kaur
 
     
       
 


Yoga West
Teachers

Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Akal Kaur
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Azita Nahai Ph.D

Carmen Thomas-Paris
Charandev Singh
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis

GuruMeher Singh Khalsa
Guru Mitar Kaur
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Harijot Kaur Khalsa

Khefri Riley

Lou Nelson
Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh

Simran Kaur Khalsa

Siri Baldeep Kaur

Siri Shakti Kaur Pam Davis
Stephanie Siri Darshan

Home
~
Class Schedule
~
Prices & Promos
~
Pregnancy Post Natal
~
Teachers
~
Events & Workshops
~
Teacher Training
~
Sat Nam Rasayan
~
Yoga Links
~
Yogi Bhajan
~
Community

Calendar

Hours  Contact  Map
-